Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Općinskog suda u Širokom Brijegu

Općinski sud u Širokom Brijegu obavlja sudsku vlast na području općina Široki Brijeg i Posušje, te u gospodarskim-privrednim predmetima kao mjesno nadležan sud za područje cijele Županije zapadnohercegovačke.

Općinski sud u Širokom Brijegu stvarno je nadležan za suđenje:

-     u kaznenim predmetima
       a) da u prvom stupnju sudi
-     za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
-     za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
-     za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
-     u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika
       b) da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu  sa zakonom
       c) da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno
       d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
       e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

-     u građanskim predmetima:
      a)  u svim građanskim sporovima i
      b)  u izvanparničnom postupku

-     u gospodarskim - privrednim predmetima:
      a) u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojim su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
      b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutarnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim u sporovima o prijevozu putnika;
      c) u sporovima koji se odnose na avione te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
      d) sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva;
      e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
       f) u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije;

-      u prekršajnim predmetima:
       a)  u svim prekršajnim predmetima i
       b)  odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka
-      u drugim predmetima:
       a) da sprovodi ovršni postupak;
       b) da određuje mjere osiguranja;
       c) da rješava u posebnim postupcima;
       d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove;
       e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
       f)  da obavlja poslove međunarodnopravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši Županijski sud;
       g) da obavlja poslove upisa u Registar pravnih osoba;
       h) da obavlja druge poslove određene zakonom;

Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06).


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh